Display:inline : یعنی DIV در یک خط قرار گرفته که چندین المان در آن خط قرار داردند و باید بقیه المان ها را در کنار خود جا دهد و بپذیرد .