Display:block : اگر به یک DIV این خاصیت را بدهید، یعنی آن المان میتواند کل سطر خود را اشغال کند و مانند یک بلاک رفتار میکند و هیچ المان دیگری را در کنار خود جا نمی دهد. (المان های دیگر در یک خط زیر یا بالای المان ما جای میگیرند) این خاصیت باعث میشود المان ما مثل المان h1 عمل کند