DHCP Relay Agent چیست ؟

پروتکلی برای انتقال پیام ها بین clientها و سرور DHCP است که در شبکه هایی با IP های متفاوت قرار دارند در واقع dhcp relay agent در شبکه هایی به کار میرود که دارای subnetهای متفاوت هستند به کار میرود.چنانچه در مواقعی dhcpیک ساب نت از کار بیفتد و کلاینتی درخواست ip دهد. این درخواست در شبکه broadcast میشود.و چون این درخواست نمیتواند از روتر عبور کند در نتیجه کلاینت قادر به گرفتن ipنیست.در چنین مواقع نقش DHCP Relay Agent به وجود می آید.Relay Agent کامپیوتری است که درون هر زیر شبکه مستقر میشه و درخواستهای دستگاه های شبکه ی خودش رو میگیره و با تبدیل نوع اونها از Broadcast به Unicast و فرستادن درخواست به DHCP Server و برگردوندن جواب به اون دستگاه تقاضا کننده IP در واقع به عنوان یک نوع Proxy برای ارسال درخواستهای DHCP میشه