این بخش کانفیگ های اضافی که مربوط به هماهنگ کردن DHCP با دیگر سرورها و سرویس های شبکه  مانند DNS است. این تنظیمات را می توان در سطحserver، scope  و reservation تعریف کرد. Options اگر در سطح سرور اعمال شود، به همه scope ها اعمال شده و اگر در سطح scope تعریف شود به همه lease ها و Reservations اعمال می شود. اگر در reservation نیز تعریف شود فقط در همان سطح اعمال خواهد شد. به خاطر داشته باشید که اگر یک مورد را در سه سطح کانفیگ کنید، option اول در سطح reservation ، بعد scope و سپس کل سرور اعمال می شود . اگر می خواهید فقط این option ها روی scope اعمال شود، به همان scope رفته و روی scope options راست کلیک کنید و Configure Option را بزنید.

در این قسمت لیست کامل options را مشاهده می کنید که چندتا از آنها را در هنگام کانفیگ DHCP ، تنظیم کرده اید. برای مثال اگر به خاطر داشته باشید، هنگام Add کردن role ، DHCP، از شما خواسته می شود که آدرس DNS سرور (Preferred و Alternative) شبکه خود را مشخص کنید تا این دو سرویس باهم هماهنگ شوند.حال اگر از همین configure options گزینه ۰۰۶ DNS Servers را مشاهده کنید، خواهید دید که همان IP ها در این قسمت نوشته شده اند.

اگر قصد دارید تنظیمات دیگری را به شبکه اعمال کنید، به options سرور یا scope و یا reservations رفته و تیک آن را بزنید و در قسمت پایین تنظیمات آنرا وارد کنید.