اجزای smart console
Desktop Security policy
به منظور کنترل دستیابی به Desk top ها , به هر دوی شبکه محلی و آنهایی که اتصالات remote هستند استفاده شده است