Decrypt کردن ConnectionString ها در app.Config

Decrypt کردن ConnectionString ها موجود در فایل app.Config

برای Decrypt کردن محتویات ConnectionString داخل فایل های Config از کد های زیر استفاده می کنیم:
App.Config

Configuration config = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(Configur ationUserLevel.None);
config.ConnectionStrings.SectionInformation.ForceS ave = true;
config.ConnectionStrings.SectionInformation.Unprot ectSection();
config.Save();
Web.Config
Configuration config = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(“myWe bSite”);
config.ConnectionStrings.SectionInformation.ForceS ave = true;
config.ConnectionStrings.SectionInformation.Unprot ectSection();
config.Save();