دو عملکرد مهم در این لایه است
ایجاد توانایی انتقال داده در یک فرم منسجم و قابل رمز گشایی روی رسانه
کشف خطا

Preamble

Destination Hardware Address

Source Hardware Address

Length

Data

FCS

FCS(Frame Check Sequence)

برای پیدا کردن خطادر فرم بکار میرود

همچنین در این لایه دو زیر لایه وجود دارد

MAC(Media Access Controller)
LLC(Logical Link Control)

Example:switch,bridges