بوسیله فرامین زیر میتوانیم پیکربندی را copy کنیم

RAM to NVRAM
Router#copy run start

NVRAM to RAM
Router#copy start run

PASSWORD RECOVERY

اگر password روتر را نمیدانیم و یا فراموش کرده ایم میتوانیم از روش زیر استفاده کنیم و password را استرداد کنیم
با توجه به اینکه پیکربندی روتر در (nvram (startup configuration میباشد هنگام روشن شدن روتر میبایستی از nvram جهش کنیم(Skipping)
بعد از روشن کردن روتر ctrl+break را میگیریم.سپس به خط زیر وارد میشویم

abroat at
>o/r 0x2142 or confreg 0x2142
>i
like to enter the inital configuration dialog?[yes/no]No
Router>
Router>en
Router#copy start run
Router#sh run
Router#conf t
Router(config)#enable secret cisco
Router(config)#config-register 0x2102
Router(config)#^z
Router#copy run start

توضیحات

o/r به معنی configure register میباشد
i به معنی initialize میباشد