اجزای smart console
content inspection
پیکربندی های اسکنهای آنتی ویروس یکی شده و پارامترهای مناسب web filtering را انجام می دهد