Confidentiality، که از آن با نام privacy نیز نام برده می شود ، فرآیندی است که به کمک آن این اطمینان ایجاد می گردد که حریم خصوصی داده رعایت و امکان مشاهده آن توسط کاربران غیرمجاز و یا سایر افرادی که قادر به ردیابی ترافیک یک شبکه می باشند ، وجود نخواهد داشت .