بوسیله فشار دادن ctrl+a در خط فرمان مکان نما به ابتدای خط انتقال پیدا میکند


بوسیله فشار دادن ctrl+e در خط فرمان مکان نما به انتهای خط انتقال پیدا میکند


بوسیله فشار دادن ctrl+u از ابتدای خط فرمان تا آن مکان را پاک میکنیم


با فشار دادن ctrl+k از مکان نما تا انتهای خط فرمان را پاک میکنیم


با فشار ctrl+arrow از چپ به راست یک حرف انتقال می یابد