در این مواقع کلمه clearfix برای همه نجات دهنده است. clearfix در واقع یک گزینشگر کلاسی CSS است که در آن خصوصیت clear با both مقدار دهی شده و در html زمانی که می‌خواهیم از مشکل ارتفاع رهایی یابیم یک تگ (معمولا div) خالی با خصوصیت کلاس clearfix قرار می‌دهیم.

clear