Chanel Service Unit/Data Service Unit
وسیله هایی شبیه مودم هستند که به عنوان یک میانجی بین تجهیزات DTE (به عنوان مثال یک روتر ) و مدار دیجیتال service provider ها عمل می کند
CSU/DSU فرستادن و دریافت اطلاعات را حول مدار service provider ها به خوبی عملیات clocking را بکار می برند