Certificate Repository: محلی است که مانند یک ساختار directory Service که از اکانت های کاربری محافظت می کند ، از Certificate های تولید شده توسط ساختار PKI موجود محافظت و آنها را ذخیره می کند ، Certificate ها از این محل منتشر می شوند . در یک محیط دامین معمولا پایگاه داده اکتیودایرکتوری معمولترین Repository است که برای انتشار و نگهداری Certificate ها مورد استفاده قرار می گیرد.