Certificate Policy و Certificate Practice Statement : اینها دو عدد مستند مکتوب هستند که در آنها شیوه استفاده از CA و همچنین Certificate هایی که در آن وجود دارند تشریح شده است و همچنین درجه اعتمادی که می توان به Certificate های این مجموعه داد را تعیین می کند ، تمامی موارد و مسائلی که در خصوص از بین رفتن اعتماد به CA و از این قبلی مشکلاتی که در ساختار PKI به وجود می پیوندند در این مستندات دیده شده است.