behavior

اسکریپتی است که یک اسپرایت را کنترل می کند