برنامه هایی نظیر نرم افزار حسابداری و سیستمهای مدیریتی و data base می باشند.