یک نوع رشد از حملات مبادرت به بهربرداری کردن از آسیب پذیری در برنامه های شبکه , نسبت به هدف فایروال های سرراست است
application intelligence یک مجموعه از قابلیتهای پیشرفته , درست شده در checkpoint defence است که حملات لایه application را پیدا و پیش گیری می کند
application inteligence اصولا با دفاع کردن از لایه application کار می کند