(APIPA (Automatic Private IP Addressing :
Client های ۹۸ و ۲۰۰۰ اگر DHCP را پیدا نکنند به هر دلیلی به صورت اتوماتیک از رنج ۱۶۹٫۲۵۴٫x.y یک IP انتخاب میکنند. در ضمن قبل از استفاده از آن آنرا Broadcast میکنند تا احیانا Client دیگری در حال استفاده از آن IP نباشد. با این حال هر ۵ دقیقه یک بار به تلاش خود مبنی بر گرفتن IP از DHCP ادامه میدهد.