با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز ، امیدوارم که خوب باشید. درمورد آرایه ها ی PHP توضیح خواهم داد . باماهمراه بمانید.
آرایه ها نوعی ساختار اطلاعات هستند که می توانند بیش از یک مقدار هم نوع را فقط در یک مقدار ذخیره کند. برای مثال، اگر بخواهید ۱۰۰ رقم را ذخیره کنید، به جای تعریف ۱۰۰ متغیر به راحتی می توانید آرایه ای با طول ۱۰۰ تعریف کند.

سه نوع مختلف آرایه وجود دارد و هر مقدار آرایه توسط IDc ای که شاخص آرایه خوانده می شود ارزیابی می شود.

آرایه ی عددی-آرایه ای با شاخص عددی. مقدار ها به گونه ای خطی ارزیابی و ذخیره می شود.

آرایه ی شرکت پذیر-آرایه ای که رشته را به عنوان شاخصش استفاده می کند. این آرایه به جای این که مقدار عنصر را با آرایش شاخص دقیقا خطی ذخیره کند آن ها را در رابطه با مقدار های کلیدی ذخیره می کند.

آرایه های چند بعدی-آرایه ای که یک یا چند آرایه و مقدار را در برداشته باشد با چند شاخص ارزیابی می شود.

توجه

عملکردهای آرایه ای توکار در مرجع عملکردها فراهم شده. PHP Array Functions

آرایه عددی

این آرایه ها می توانند ارقام، رشته ها و هر شی دیگری را ذخیره کند ولی باید در نظر داشته باشیم که شاخص پیش از این ها توسط ارقام ارائه می شود. به حالت پیش فرض شاخص آرایه از صفر شروع می شود.

مثال

مثال زیر چگونگی ارزیابی و ساختن آرایه های عددی را نمایش می دهد.

در اینجا ما از عملکرد ()array برای ساختن آرایه استفاده می کنیم. درباره ی این عملکرد در مرجع عملکرد توضیح داده می شود.

‎<?php‎

‎/* First method to create array. */‎

‎$numbers = array( 1‎، ‎ ۲‎، ‎ ۳‎، ‎ ۴‎، ‎ ۵);‎

foreach( $numbers as $value )‎

‎{‎

‎ echo "Value is $value
“;‎

‎}‎

‎/* Second method to create array. */‎

‎$numbers[0] = “one”;‎

‎$numbers[1] = “two”;‎

‎$numbers[2] = “three”;‎

‎$numbers[3] = “four”;‎

‎$numbers[4] = “five”;‎

foreach( $numbers as $value )‎

‎{‎

‎ echo “Value is $value
“;‎

‎}‎

‎?>‎

‎</html>‎

نتیجه ی زیر را به دست می آید.

Value is 1

Value is 2

Value is 3

Value is 4

Value is 5

Value is one

Value is two

Value is three

Value is four

Value is five

آرایه های شرکت پذیر

آرایه های شرکت پذیر در زمینه ی قابلیت ها و عملیاتی که انجام می دهند شبیه به آرایه های عددی هستند ولی در زمینه ی شاخص کاملا متفاوت هستند. آرایه های شرکت پذیر از رشته به عنوان شاخص استفاده می کنند که به آن اجازه می دهد ارتباط محکمی بین کلید و مقدار ها برقرار کند.

برای ذخیره کردن اطلاعات درآمدی کارمندان در آرایه، استفاده از آرایه ی شاخص شده ی عددی انتخاب عاقلانه ای نخواهد بود. در عوض می توانیم از نام کارمندان به عنوان کلید در آرایه ی شرکت پذیر استفاده کنیم، مقدار هم، درآمد آن کارمند محسوب می شود.

توجه

آرایه ی شرکت پذیر را زمانی که پرینت می کنید، داخل علامت ” ” (نقل و قول) قرار ندهید زیرا هیچ مقداری را نشان نمی دهد.

مثال

‎‎

‎ ۲۰۰۰‎، ‎ ‎

‎ “qadir” => 1000‎، ‎ ‎

‎ “zara” => 500‎

‎ );‎

echo “Salary of mohammad is “. $salaries[‘mohammad’]. “
“;‎

echo “Salary of qadir is “. $salaries[‘qadir’]. “
“;‎

echo “Salary of zara is “. $salaries[‘zara’]. “
“;‎

‎/* Second method to create array. */‎

‎$salaries[‘mohammad’] = “high”;‎

‎$salaries[‘qadir’] = “medium”;‎

‎$salaries[‘zara’] = “low”;‎

echo “Salary of mohammad is “. $salaries[‘mohammad’]. “
“;‎

echo “Salary of qadir is “. $salaries[‘qadir’]. “
“;‎

echo “Salary of zara is “. $salaries[‘zara’]. “
“;‎

‎?>‎

نتیجه ی زیر به دست می آید.

‏Salary of mohammad is 2000‎
Salary of qadir is 1000‎
Salary of zara is 500‎
Salary of mohammad is high
Salary of qadir is medium
Salary of zara is low

آریه های چند بعدی

در آرایه ی چند بعدی، هر عنصر در آرایه ی اصلی خود می تواند یک آرایه باشد. و هر عنصری در هر زیرآرایه نیز می تواند خود آرایه باشد، و غیره. مقدارها را در آرایه های چند بعدی با چند شاخص می سنجیم.

مثال

در این مثال برای ذخیره کردن نمرات دانش آموزان در سه درس متفاوت یک آرایه ی دو بعدی می سازیم.

این مثال در واقع یک آرایه شرکت پذیر است ولی آرایه ی عددی نیز به همین شکل ساخته می شود.

‎‎

‎ array

‎(‎

‎”physics” => 35‎، ‏ ‎ ‎

‎”maths” => 30‎، ‏ ‎ ‎

‎”chemistry” => 39‎ ‎ ‎

‎)‎، ‏

‎”qadir” => array‎

‎ (‎

‎ “physics” => 30‎، ‏

‎ “maths” => 32‎، ‏

‎ “chemistry” => 29‎

‎ )‎، ‏

‎ “zara” => array‎

‎ (‎

‎ “physics” => 31‎، ‏

‎ “maths” => 22‎، ‏

‎ “chemistry” => 39‎

‎ )‎

‎ );‎

‎ /* Accessing multi-dimensional array values */‎

‎ echo “Marks for mohammad in physics : ” ;‎

‎ echo $marks[‘mohammad’][‘physics’]. “
“; ‎

‎ echo “Marks for qadir in maths : “;‎

‎ echo $marks[‘qadir’][‘maths’]. “
“; ‎

‎ echo “Marks for zara in chemistry : ” ;‎

‎ echo $marks[‘zara’][‘chemistry’]. “
“; ‎

‎?>‎

نتیجه ی زیر را به دست می آید.

Marks for mohammad in physics : 35‎
Marks for qadir in maths : 32‎
Marks for zara in chemistry : 39