بوب استرپ خود از تعدادی کتابخانه تشکیل شده است که باید نام کلاس آنها را بدانید در این مطلب مابرایتان تعدادی از ایت کتابخانه ها را نام برده و معرفی میکنیم:

۱٫متن در بوت استرپ:

بوت استرپ به طور پیش فرض دارای فونت ۱۴px و line-height ان ۱٫۴۲۸ میباشد.این عمل در <body> و تمام پارگراف ها مذکور است.

<h1>-<h6>:

کد زیر نمونه از نوع سایز متن است:

۱٫<!DOCTYPE html>
۲٫<html lang=”en”>
۳٫<head>
۴٫  <title>Bootstrap Example</title>
۵٫  <meta charset=”utf-8″>
۶٫  <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>
۷٫  <link rel=”stylesheet” href=”http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css”>
۸٫  <script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js”></script>
۹٫  <script src=”http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js”></script>
۱۰٫</head>
۱۱٫<body>

۱۲٫<div class=”container”>
۱۳٫  <h1>h1 Bootstrap heading (36px)</h1>
۱۴٫  <h2>h2 Bootstrap heading (30px)</h2>
۱۵٫  <h3>h3 Bootstrap heading (24px)</h3>
۱۶٫  <h4>h4 Bootstrap heading (18px)</h4>
۱۷٫  <h5>h5 Bootstrap heading (14px)</h5>
۱۸٫  <h6>h6 Bootstrap heading (12px)</h6>
۱۹٫</div>

۲۰٫</body>
۲۱٫</html>

توضیحات کد:

line7.در این خط شما صفحه html خود را به خواص css که که برای هرویژگی یک کلاس تعریف شده است لینک میدهید.

linr8.در این خط شما صفحه html خود را توابع jquery که از قبل تمامی آنها نوشته شده است لینک میدهید.

line9.در این خط شما صفحه html خود را توابع java script که از قبل تمامی آنها نوشته شده است لینک میدهید.