معرفی کنسول:security configuration and analysis

security configuration and analysis این گزینه خط مشی امنیتی کامپیوتر شما را برای هماهنگ شدن با خط مشی الگو تغییر می دهد.خط مشی های گروهی از یک خصلت موروثی برخوردارند.
این گزینه نیز تنظیبمات جاری و هم تنظیمات الگو را نمایش می دهد که لیستی از الگوها خواهد بود