در آموزش دستور NULL در پایگاه داده  sql(اس کیو ال) به یکی دیگر از دستورات اینپایگاه به نام دستور ISNULL  اشارهء کوچکی کردیم اما دربارهء آن خیلی صحبت نکردیم.در این مطلب این دستور را به همرت ساختار کلی آن به شما معرفی می کنیم.

از دستور ISNULL زمانی استفاده میشود که شما میخواهید تمام فیلدهای null را در خروجی داشته باشید.

مقدار null با space ‘ ‘ تفاوت دارد.

ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NULL