گواهینامه های دیجیتال یا Digital Certificates : در ترجمه به معنی اعتبار است اما بهتر است بگوییم که Credential های الکترونیکی می باشند که شامل کلید عمومی هستند که برای رمزنگاری داده ها و استفاده به عنوان امضاء الکترونیکی استفاده می شوند. در واقع Digital Certificate ها پایه و اساس کار PKI هستند و بدون آنها PKI بی معنی است