گره کارانداز: به گره‌ای گفته می‌شود که فقط شامل یک یا چند کارانداز باشد. گره حسگر/کارانداز: به گره‌ای گفته می‌شود که مجهز به حسگر و کارانداز باشد.