کنترل Repeater :

کنترل Repeater بر خلاف کنترل های DataList و DataGrid از کلاس WebControl مشتق نشده است . بنابراین دارای خصلت هائی نظیر Font، ForeColor، BackColor و BorderStyle نمی باشد ( معروف به خصلت های stylistic ) .

کنترل Repeater همانند کنترل DataList ، صرفا” از تمپلیت ها حمایت نموده و دارای زیرمجموعه ای از تمامی تمپلیت های قابل استفاده در یک DataList است . از تمپلیت های زیر می توان به همراه Repeater استفاده نمود :
□ AlternatingItemTemplate
□ ItemTemplate
□ HeaderTemplate
□ FooterTemplate
□ SeparatorTemplate

کنترل Repeater حداکثر انعطاف لازم در خصوص تولید HTML را ارائه می نماید . در حالی که کنترل DataGrid محتویات DataSource را در قالب یک جدول HTML و DataList در قالب یک جدول HTML و یا تگ های SPAN ، ارائه می نمایند ( متناسب با خصلت RepeateLayout مربوط به کنترل Repeater ) ، کنترل Repeater هیچگونه محتوای HTML را اضافه نمی نماید، مگر این که با صراحت آنان را در تمپیلت ها مشخص نمود .

Repeater یک کنترل مناسب به منظور نمایش داده درون یک ساختار مبتنی بر HTML خاص است ( مثلا” یک Unsorted List ) . همانگونه که در کد پائین مشاهده می گردد ، نمایش داده های موجود در یک بانک اطلاعاتی توسط یک Unsorted List با استفاده از یک Repeater بمراتب راحت تر از سایر کنترل های داده است : اضافه نمودن تگ <UL> به HeaderTemplate و تگ < UL/> به بخش FooterTemplate و تگ <li> به همراه فیلد DataSource مورد نظری است که قصد نمایش آن را در ItemTemplate داریم .

va

ca

در مواردی که قصد نمایش داده را با یک فرمت خاص ( غیر از یک جدول HTML ) داشته باشیم، استفاده از کنترل Repeater توصیه می گردد .

کنترل Repeater دارای امکانات از قبل تعبیه شده ای به منظور انجام عملیاتی نظیر مرتب سازی ، ویرایش و یا Paging داده ، نمی باشد . در صورت ضرورت، می بایست پتانسیل های فوق از طریق برنامه نویسی به آن اضافه گردد .