همانطور که گفتم یکی از نیازهای طراح فرم های HTML ، کنترل این مسئله است که کاربر در فیلدهایی اجباری حتما مقداری را وارد نماید و آن را خالی رها نکند . مثل فیلد نام در یک فرم ثبت نام که بایستی حتما پر شود . در مثال کد زیر راه کنترل این مسئله را به شما نمایش داده ایم .