کنترل خالی نماندن یک فیلد ( Require Filed ) :

همانطور که گفتم یکی از نیازهای طراح فرم های HTML ، کنترل این مسئله است که کاربر در فیلدهایی اجباری حتما مقداری را وارد نماید و آن را خالی رها نکند . مثل فیلد نام در یک فرم ثبت نام که بایستی حتما پر شود . در مثال کد زیر راه کنترل این مسئله را به شما نمایش داده ایم .

مثال : در مثال زیر یک فرم ساده داریم که کاربر بایستی نام خود را در آن وارد نماید . در صورتی که کاربر نام خود را در کادر وارد نکرده و آن را خالی رها نماید، به هنگام ارسال فرم یک پیام هشدار به وی ارسال می شود که از وی می خواهد مقداری را در کادر وارد نماید . در غیر اینصورت فرم به صورت درست ارسال می شود :

valu

توضیح کد مثال : در مثال فوق ، کاربر باید نام خود را در کادر متنی به نام fname وارد نماید . در زمانی که کاربر فرم را submit می کند ، فرم تابع ( ) validateform را اجرا می کند . این تابع مقدار کادر متن fname موجود در فرم myForm را در متغیر x می ریزد . سپس مقدار آن را بررسی نموده و در صورت خالی نبودن مقدار آن ، اجازه submit فرم را می دهد . در صورتی که نام وارد نشده باشد و مقدارش خالی باشد ، پیام هشدار صادر می شود .