-کلیدهای تابعی یاfunction key  (  ( f1 __f12) این کلیدها در هر نرم افزار کار مشخصی انجام می دهند
۱۱-کلیدهای جهت نما یا arrow key  برای حرکت مکان نما در چهار جهت اصلی
۱۲_کلید delete  برای حذف کردن
۱۳-کلید page up انتقال مکان نما به ابتدای صفحه
۱۴_کلید pagedown  انتقال مکان نما به انتهای صفحه
۱۵_کلید end  انتقال مکان نما به انتهای خط
۱۶-کلید home  انتقال مکان نما به ابتدای خط
بعضی از علامت های روی صفخه کلید
علامت @     ات ساین at sign
علامت  #   شارپ number
علامت $ دلار
علامت ^ توان ریاضی
علامت & اند and

علامت * ستاره یا ضرب ریاضی
علامت __ زیرخط دار underline
علامت / اسلش jrsdl vdhqd
علامت . دات   نقطه
علامت % درصد
علامت های فوق بیشتر در زبانهای برنامه نویسی کاربرد دارند/