کلاس HttpRequest
namespace با نام System.Web ، شامل کلاسی با نام HttpRequest است که از آن بمنظور خواندن مقادیر نسخه های متفاوت HTTP ارسالی توسط یک سرویس گیرنده در زما ن درخواست یک درخواست وب ، استفاده می گردد. جدول زیر ، خصلت های عمومی ، کلاس فوق را نشان می دهد .

accs

خصلت Request مربوط به کلاس Page ، یک شی Httprequest را برمی گرداند . در ادامه می توان با استفاده از خصلت های HttpRequest اطلاعات مورد نیاز را بازیابی نمود. مثلا” کد زیر ، طول محتویات ارسالی ( ContentLength) توسط سرویس گیرنده را مشخص و در ادامه با استفاده از شی Response ، نتایج در خروجی نمایش داده می شود.

mmm