در هر کلاس دو نوع IP Address(آدرس ای پی ) موجود میباشد:

آدرس ای پی خصوصی Private address
آدرس ای پی عمومی public address

Private address
برای تعیین شبکه های محلی استفاده میشود و برای استفاده از آنها احتیاج به هیچ مجوزی نیست
public address
برای تعیین شبکه های عمومی استفاده میشود و باید از سازمان IANA مجوز داشت

IANA(Internet Assigned Numbers Authority)

چگونه میتوان تشخیص داد ای پی عمومی است یا خصوصی ؟
برای IP های خصوصی یک رنج موجود میباشد اگر IP در آن رنج بود خصوصی است در غیر اینصورت IP عمومی است

PRIVATE  IP  ADDRESS

Class A ۱۰.۰٫۰٫۰ ۱۰٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵
Class B ۱۷۲٫۱۶.۰٫۰ ۱۷۲٫۳۱٫۲۵۵٫۲۵۵
Class C ۱۹۲٫۱۶۸.۰٫۰ ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۲۵۵