کلاس‌های اختیاری برای ردیف‌ها

برای رنگی کردن ردیف‌های جدول از کلاس‌های زیر استفاده کنید.

az

aa

su