رای کش شدن سایت شما بر روی مرورگر بازدید کننده ها از کد زیر استفاده نمایید ، کد زیر برای هاست های سی پنل و دایرکت ادمین معتبر می باشد

مزیت های این کار

کاهش مصرف ترافیک سایت شما
کاهش مصرف رم و سی پی یو سایت شما
افزایش سرعت لود شدن سایت پس از اولین بار لود شدن

کد زیر را به انتهای فایل htaccess سایت خود ( و ساب دامنه ها ) بیافزایید

# ۱ YEAR
ExpiresActive On
<FilesMatch “\.(otf|ico|pdf|flv)$”>
Header set Cache-Control “max-age=29030400, public”
ExpiresDefault “access plus 1 years”
Header unset Last-Modified
Header unset ETag
SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>

# ۱ MONTHS
<FilesMatch “\.(jpg|jpeg|png|gif|swf)$”>
Header set Cache-Control “max-age=2419200, public”
ExpiresDefault “access plus 1 month”
SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>

<FilesMatch “\.(xml|txt|css|js)$”>
Header set Cache-Control “max-age=604800, public”
ExpiresDefault “access plus 1 week”
SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>

# ۳۰ MIN
<FilesMatch “\.(html|htm|php)$”>
SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>