کاهش هزینه های مرتبط با PKI : در طراحی ساختار سلسله مراتبی PKI بایستی به این مورد توجه کنید که از حداقل تعداد ممکن از CA ها استفاده کنید برای مثال برخی از سازمان ها به جای استفاده از دو عدد CA به عنوان Policy CA و Issuing CA ، هر دوی آنها را بر روی یک سرور قرار می دهند تا هزینه های خود را پایین بیاورند ، در این حالت ضمن صرفه جویی در هزینه ها کارایی نیز تا حدودی در سطوح پایین ، بالا خواهد رفت.