۱-ابتدا باید configure.apache را ویرایش کنید

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache

۲-متن زیر را باید اضافه کنید:

“–disable-cgid”

“–disable-cgi”

۳-وارد مسیر زیر شوید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild/

۴-آپاچی را دوباره راه اندازی کنید:

./build apache

۵-دوباره mod_cgi را چک کنید:

httpd -l

۶-ایجاد htaccess. در دایرکتوری یوزر:

Options +ExecCGI

AddHandler cgi-script .cgi