گونه می توانم در دایرکت ادمین دامنه ای اضافه کنم که محتوا آن با محتوا دامنه اصلی تفاوت داشته باشد؟

برای اضافه کردن addon domain در دایرکت ادمین در صفحه اصلی دایرکت ادمین روی گزینه Domain Setup کلیک کنید. سپس روی گزینه Add Another Domain کلیک کنید.

Domain : نام دامنه جدید (بدون http:// و www)

در گزینه ها در صورت عدم نیاز تغییری اعمال نکنید.