پس از ورود به دایرکت ادمین روی گزینه FTP Management کلیک کنید سپس روی گزینه Create FTP account کلیک کنید.

FTP Username : نام کاربری اکانت FTP

Enter Password : رمز عبور اکانت

Re-Enter Password : تکرار رمز عبور

Domain : با انتخاب این گزینه روت یا شاخه اصلی اکانت FTP شما قبل از public_html تغییر می کند.

Ftp : با انتخاب این گزینه روت اکانت به public_ftp تغییر می کند.

User : با انتخاب این گزینه روت یا شاخه اصلی اکانت FTP شما در public_html تنظیم می شود و تمام فایل ها در این پوشه آپلود می شوند.

Custom : شما می توانید آدرس دیگری را در این قسمت مشخص کنید تا شاخه اصلی اکانت FTP شما روی آن تنظیم شود.