چگونه میتوان تشخیص داد ای پی عمومی است یا خصوصی ؟
برای IP های خصوصی یک رنج موجود میباشد اگر IP در آن رنج بود خصوصی است در غیر اینصورت IP عمومی است

PRIVATE  IP  ADDRESS
Class A     ۱۰٫۰٫۰٫۰     ۱۰٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵
Class B     ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰     ۱۷۲٫۳۱٫۲۵۵٫۲۵۵
Class C     ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۰     ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۲۵۵