در این جا ما به عنوان تایپیک خود باز میگردیم ” دستورات خط فرمان لینوکس برای لیست کردن اکانت ها و دامنه ها – سی پنل ” ؛ برای مشاهده لیست اکانت ها میتوانیم با دسترسی به دایرکتوری ” /var/cpanel/suspended/ ” تمامی اکانت های ساسپند شده را مشاهده نماییم ؛

برای مثال :

# ll /var/cpanel/suspended
total 72
drwxr-xr-x   ۲ root root  ۴۰۹۶ Jul 24 13:03 ./
drwxr-xr-x. 86 root root 12288 Jul 24 13:09 ../
-rw-r–r–   ۱ root root    ۵۴ May  ۶ ۱۸:۳۰ user1
-rw-r–r–   ۱ root root     ۰ Mar 22 23:01 user2
-rw-r–r–   ۱ root root    ۵۴ May  ۶ ۱۸:۳۰ user3
-rw-r–r–   ۱ root root    ۵۴ May  ۶ ۱۸:۳۰ user4
-rw-r–r–   ۱ root root    ۵۴ May  ۶ ۱۸:۳۰ user5
-rw-r–r–   ۱ root root   ۱۵۲ Jul 24 13:03 user6
-rw-r–r–   ۱ root root     ۰ Jun 11 10:04 user7
-rw-r–r–   ۱ root root    ۵۴ May  ۶ ۱۸:۳۰ user8
-rw-r–r–   ۱ root root    ۵۴ May  ۶ ۱۸:۳۰ user9