چه subnet هایی قابل قبول هستند؟
برای بدست آوردن subnet های قابل قبول (block size)از فرمول زیر استفاده میکنیم

۲۵۶ – subnet mask = block size

با توجه به اینکه الگوی استاندارد را به الگوی غیر استاندارد تبدیل کردیم subnet mask به غیر استاندارد تبدیل میشود و به آن ( CSN ( Customize Subnet Mask میگوییم
طریقه بدست آوردن آن به اینصورت است که بیتهایی را که به network address در بیت آخر تعلق دارد را جمع میکنیم

۲^۷ + ۲^۶ = ۱۲۸+۶۴ = ۱۹۲ —> CSN

۲۵۶ – ۱۹۲ = ۶۴ –> Block size