چه مقدار هاست در هر subnet موجود میباشد؟
برای بدست آوردن هاست از فرمول زیر استفاده میکنیم

۲^n-2 —-> 2^6-2=62

در هر subnet شصت و دو هاست موجود میباشد و ۲- همان network address و broad cast address میباشد که not valid هستند