برای تشخیص و اطلاح کردن آسیب پذیری های شبکه
برای حمایت شبکه از وجود حملات بوسیله مزاحم ها
برای بدست آوردن اطلاعات که به پیش گیری مشکلات امنیت کمک میکند
برای جمع آوری اطلاعات درباره ویروس ها
برای پیدا کردن نقاط ضعف در شبکه و هشدار به مدیر شبکه قبل از یک حمله شبکه
برای دانستن چگونگی بازسازی از یک حمله شبکه