:: چرا باید در طراحی صفحات وب سایت از Validate کنیم ؟

یک دلیل بسیار مهم و ساده این است که سندهایی که بر مبنای استانداردهای W3C نمی‌باشند وابسته به غلط گیری مرورگری هستند که در آن در حال نمایش می‌باشند و این عامل باعث می‌شود که اینگونه صفحه‌ها بر روی مرورگرهای مختلف نمایش های مختلفی داشته باشند و یا اینکه به درستی نشان داده نشوند.
یک دلیل بسیار مهم و ساده این است که سندهایی که بر مبنای استانداردهای W3C نمی‌باشند وابسته به غلط گیری مرورگری هستند که در آن در حال نمایش می‌باشند و این عامل باعث می‌شود که اینگونه صفحه‌ها بر روی مرورگرهای مختلف نمایش های مختلفی داشته باشند و یا اینکه به درستی نشان داده نشوند.

ممکن است خیلی از سایتها، حتی سایتهای بسیار معروف را ببینید که Validate نمی‌شوند، این سایتها معمولا به خاطر نام و شهرتشان است که زیاد توجهی به این مساله نمی‌کنند، اما سایتهای عادی قادر به انجام این کار نیستند و نمی‌توانند برای خود شهرت ایجاد کنند. پس بنابراین حتما لازم است که این کار انجام شود.

همچنین این کار برای افراد معلول و ناتوان هم بسیار مفید است چون خیلی از برنامه‌هایی که از روی صفحه وب می خوانند (Screen Reader) به استاندارد بودن کد صفحه وابسته هستند. جالب است بدانید در بعضی از کشورها استفاده از Accessibility یک قانون است.