ارزیابی تکنولوژی در سهولت استفاده متمرکز شده است
توسعه یافتن محیط شبکه و برنامه های کاربردی مبتنی بر شبکه
شکاف در پایه دارایی شرکت و حسن نیت و فشار مستقیم امنیت
تشدید پیچیدگی اجرای زیربنای کامپیوتر و مدیریت