RIP در پروتکل Distant vector میباشد و برای شبکه های کوچک پیکربندی میشود و برای شبکه هایی که بصورت مستقیم به روتر وصل باشد  پیکربندی میشود

هر مسیرگردان در یک شبکه جدول مسیریابی خود را هر ۳۰ ثانیه یک بار از طریق RIP به نزدیکترین همسایگی خود ارسال میکند.مسیریابی تحت RIP از طریق تعداد گامهای بین مبداو مقصد تعیین میشود.RIP پروتکلی برای پل های ارتباطی داخلی است چون RIP موثرترین پروتکل مسیریابی نیست به تدریج توسط پروتکل OSPF جایگزین میشود

دو version در RIP موجود میباشد, RIPV1 , RIPV2

RIPV1                            RIPV2
classful                      classless
no authentication        authentication
no encription              encription

classful به معنی استفاده از default subnet mask میباشد
classless به معنی استفاده از customize subnet mask میباشد

rip protocol پیکربندی مسیریابی

RA>en
RA#config t
RA(config)#int e0
RA(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RA(config-if)#no shut
RA(config-if)#^z
RA(config)#wr

RA#config t
RA(config)#int s0
RA(config-if)#ip address 120.120.120.1 255.0.0.0
RA(config-if)#clock rate 64000
RA(config-if)#no shut
RA(config-if)#^z
RA(config)#wr

RA(config)#router rip
RA(config-router)#network 192.168.10.0
RA(config-router)#network 120.0.0.0

RB>en
RB#config t
RB(config)#int e0
RB(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
RB(config-if)#no shut
RB(config-if)#^z
RB(config)#wr
RB#config t
RB(config)#int s1
RB(config-if)#ip address 120.120.120.2 255.0.0.0
RB(config-if)#clock rate 64000
RB(config-if)#no shut
RB(config-if)#^z
RB(config)#wr
RB#config t
RB(config)#int s0
RB(config-if)#ip address 150.150.150.1 255.255.0.0
RB(config-if)#clock rate 64000
RB(config-if)#no shut
RB(config-if)#^z
RB(config)#wr

RB(config)#router rip
RB(config-router)#network 192.168.20.0
RB(config-router)#network 120.0.0.0
RB(config-router)#network 150.150.0.0.0

RC>en
RC#config t
RC(config)#int e0
RC(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
RC(config-if)#no shut
Rc(config-if)#^z
RC(config)#wr

RC#config t
RC(config)#int s0
RC(config-if)#ip add 150.150.150.2 255.255.0.0
RC(config-if)#clock rate 64000
RC(config-if)#no shut
RC(config-if)#^z
RC(config)#wr

RC(config)#router rip
RC(config-router)#network 192.168.30.0
RC(config-router)#network 150.150.0.0