IGRP پروتکلی است که توسط سیسکو سیستم ارائه شده ومسیریابی چندین پل ارتباطی(Gateway) را هماهنگ میکند.اهداف IGRP عبارتند از مسیریابی پایدار در شبکه های بزرگ, پاسخگویی سریع به تغییرات هم بندی شبکه و سربارکم

IGRP پروتکل اختصاصی سیسکو میباشد که در distant vector کار میکند
اگر از IGRP در شبکه استفاده کنیم بقیه روترهای شبکه نیز باید روترهای سیسکو باشند
IGRP از Classless Routing استفاده میکند
IGRP را برای روترهایی که بصورت مستقیم به روتر وصل باشد تعیین میکنیم

Autonomous System(AS)

ّیک مجموعه از روترها میباشد که بوسیله یک administrator اداره میشود
برای AS از اعدادی بین ۶۵۵۳۵-۱ باید استفاده کنیم
syntax IGRP به قرار زیر میباشد

RA(config)#router igrp <AS number>
RA(config-router)#network network address

RA(config)#router igrp 100
RA(config-router)#network 192.168.10.0
RA(config-router)#network 120.120.120.0

RB(config)#router igrp 100
RB(config-router)#network 192.168.20.0
RB(config-router)#network 120.120.120.0
RB(config-router)#network 150.150.150.0

RC(config)#router igrp 100
RC(config-router)#network 192.168.30.0
RC(config-router)#network 150.150.150.0