پروتکل اختصاصی سیسکو میباشد که در Hybrid Balanced کار میکند
ٍEIGRP از Classless Routing استفاده میکند و برای روترهایی که مستقیما متصل هستند  تعیین میشود

 

RA(config)#router eigrp <AS number>
RA(config-router)#network network address

RA(config)#router eigrp 100
RA(config-router)#network 192.168.10.0
RA(config-router)#network 120.120.120.0

RB(config)#router eigrp 100
RB(config-router)#network 192.168.20.0
RB(config-router)#network 120.120.120.0
RB(config-router)#network 150.150.150.0

RC(config)#router eigrp 100
RC(config-router)#network 192.168.30.0
RC(config-router)#network 150.150.150.0