در این دوره از سناریوی زیر برای تمرین و فهم مطالب استفاده میکنیم
Default Routing پبکربندی

قبل از شروع به configure کردن بهتر است مقداری توضیح درباره شکل بالا بدم
RA,RB,RC اسم روترها هستند تا این لحظه از اسم Router که بصورت پیشفرض بر روی روتر بود استفاده میکردیم.بوسیله فرمان hostname میتوانیم اسم روتر را تغییر دهیم و برای این استفاده میشود که روترها را راحتتر تشخیص دهیم

Router(config)#hostname RA
RA(config)#

s0,s1 همان Serial interface است .در این interface روترها را بوسیله Cross over cable بهم متصل میکنیم
e0 همان ethernet interface است.در این interface روتر و switch بهم متصل میشوند
شکل فوق در نگاه اول شاید یک مقدار گیچ کننده باشد به همین دلیل بصورت مجزا اطلاعات هر روتر را در زیر قرار میدهم

RA
s0–>120.120.120.1
e0–>192.168.10.1
pc1–>192.168.10.2
pc2–>192.168.10.3
pc3–>192.168.10.4

RB
s1–>120.120.120.2
s0–>150.150.150.1
e0–>192.168.20.1
pc1–>192.168.20.2
pc2–>192.168.20.3
pc3–>192.168.20.4

RC
s1–>150.150.150.2
e0–>192.168.30.1
pc1–>192.168.30.2
pc2–>192.168.30.3
pc3–>192.168.30.4