به کمک دستور زیر میتوان از میزان مصرف برنامه‌های  third-party مطمئن شد و آنها را بررسی کرد:

# mysqladmin proc stat

# watch -n 5 ‘mysqladmin proc stat’