پوشه زیپ،یک پوشه است که می توانید

اطلاعات درون آن را فشرده و رمزگذاری کنید.